Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ

Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов. Душанбе, «Адиб» 2007.
Таҳияи қолаби электронӣ: «shuk»


Куштани настур ва Исфандёр Бедирафшро

Бидодаш бад-ӯ шоҳ Беҳзодро,
Ҳамон ҷавшану хӯди пӯлодро.
Падаркушта он гаҳ миёнро бибаст,
Сияҳранг Беҳзодро барнишаст.
Хиромид то дар миёни сипоҳ,
Нишаста бар он хав ба ранги сиёҳ.
Ба пеши сафи душманон истод,
Ҳаме баркашид аз ҷигар сард бод.
Манам - гуфт - Настур-пури Зарир,
Пазира наёяд маро наррашер.
Куҷо бошад он ҷодуи Бедирафш,
Ки ӯ дорад он ковиёнӣ дирафш.
Чу посух надоданд озодро,
Барангехт шабранг Беҳзодро.
Бикушт аз тагинони лашкар басе,
Пазира наёмад мар ӯро касе.
В-аз ин сӯи дигар гав Исфандёр
Ҳамекушташон бемару бешумор.
Чу солори Чин дид Настурро,
Каёнтухмаву паҳлавон пурро,
Ба лашкар бигуфт ин кӣ шояд будан,
К-аз ин сон ҳаме найза донад задан?
Бикушт аз тагинони ман бешумор,
Магар гашт зинда Зарири савор.
Ки назди ман омад Зарир аз нахуст,
Бад-ин сон ҳаме тохт бора дуруст.
Куҷо бошад он Бедирафши гузин,
Ҳам акнун суи ман-ш хонед ҳин.
Биёмад ҳам андар замон Бедирафш,
Гирифта ба даст он дирафши бунафш.
Нишаста бар он бораи хусравӣ,
Бипӯшида он ҷавшани паҳлавӣ.
Хиромид то назди Настуршоҳ
Чароғи ҳама лашкару пури шоҳ.
Гирифта ҳамон теғи заҳробдор,
Ки афканда буд з-ӯ Зарири савор.
Бикуштанд ҳар ду ба шамшеру тир,
Сари ҷодувон турку пури Зарир.
Пас огоҳ карданд аз он корзор
Пури шоҳро - фаррух Исфандёр.

Саҳифаи 1/2

<< Саҳифаи пештара | Мундариҷа | Саҳифаи дигар >>
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ