Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk
Ашъор - Қасоиду газалиёт ва қитъаот

Қасоиду газалиёт ва қитъаот

«Гар ман ин дӯстии ту бибарам то лаби гӯр...»
«Пӯпак дидам ба ҳаволӣ(и) Сарахс...»
«Ҷаҳоно, чунинӣ ту бо баччагон...»
«Зиҳӣ, фузуда ҷамоли ту зебу ороро...»
«Ба ҳақ нолам зи ҳиҷри дӯст зоро...»
«Гирифт хоҳам зулфайни анбарини туро...»
«Кас фиристод ба сир-андар айёр маро...»
«Ба номи неки ту, хоҷа, фирефта нашавам...»
«Дило, то кай ҳамеҷӯйӣ манеро...»
«Бо ошиқон нишину ҳаме ошиқӣ гузин, ...»
«Омад баҳори хуррам бо рангу бӯи тиб...»
«Гули садбаргу мушку анбару себ...»
«Бо хирадуманд бевафо бувад ин бахт...»
«Рӯдакӣ чанг баргирифту навохт...»
«Ба саройи сипанҷ меҳмонро...»
«Имрӯз, ба ҳар ҳоле, Бағдод Бухорост...»
«Замона панде озодвор дод маро...»
«Ин ҷаҳон поку хобкирдор аст...»
«Ба хирасар шумурад серхӯрда гурснаро...»
«Он саҳни чаман, ки аз дами дай...»
«Мурғ дидӣ, ки бачча з-ӯ бибаранд...»
«Охири ҳар кас аз ду берун нест...»
«Чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт...»
«Меҳр мафган бар ин саройи сипанҷ...»
«Пешам омад бомдод он дилбар аз роҳи кадӯх(?)...»
«Эй рӯйи ту чу рӯз далели муваҳҳидон...»
«Шод зӣ бо сиёҳчашмон, шод...»
«Ҷаҳон ба коми худованд боду дер зиёд...»
«Чаҳор чиз мар озодаро зи ғам бихарад:...»
«Аз дӯст ба ҳар чиз чиро бояд - т озард...»
«Ҳотами Тойӣ туӣ андар сахо...»
«Чун баччаи кабӯтар минқор сахт кард...»
«Мурд Муродӣ, на ҳамоно, ки мурд...»
«Зулфи туро ҷим кӣ кард, он ки ӯ...»
«Фариштаро зи ҳаловат даҳон пуроб шавад...»
«Малико, ҷашни Меҳргон омад!...»
«Гул дигар раҳ ба гулситон омад...»
«Дер зиёд он бузургвор худованд...»
«Ҷуз он ки мастии ишқ аст, ҳеҷ мастӣ нест...»
«Низ або некувон ҷанг намояд-т фанд...»
«Сарсари ҳиҷри ту, эй сарви баланд...»
«Меҳтарони ҷаҳон ҳама мурданд...»
«Маро ту роҳати ҷонӣ, муояна, на хабар...»
«То кай гӯйӣ, ки аҳли гетӣ...»
«Агарчи узр басе буд, рӯзгор набуд...»
«Маро бисуду фурӯ рехт, ҳар чи дандон буд...»
«Май орад шарафи мард мепадид...»
«Кор ҳама рост, ончунон ки бибояд...»
«Дарё ду чашму оташ бар дил ҳамефизояд...»
«Анде, ки амири мо бозояд пирӯз...»
«Ҳар бод, ки аз сӯйи Бухоро ба ман ояд...»
«Дареғи мидҳати чун дурру обдор ғазал...»
«Касеро, ки бошад ба дил меҳри Ҳайдар...»
«Бувад аъвару кӯсаҷу лангу пас ман ...»
«Нигорино, шунидастам, ки гоҳи меҳнату роҳат...»
«Бар рухаш зулф ошиқ аст чу ман...»
«Маро ҷуди ӯ тоза дорад ҳаме...»
«Агар гул орад бор он рухони ӯ, на шигифт...»
«Гар шавад баҳри кафи ҳиммати ту мавҷзанон...»
«Эй хоҷа, ин ҳама, ки ту бармедиҳӣ шумор...»
«Эй ошиқи дилдода бад-ин ҷои сипанҷӣ...»
«Гирд кун, гирд кун дирам бисёр...»
«Ба даври адли ту дар зери чархи миноӣ...»
«Чархи фалак ҳаргиз пайдо накард...»
«Вақти шабгир бонги нолаи зир ...»
«Чокаронат ба гаҳи разм чу хайётонанд...»
«Ҳаме бикуштӣ, то дар адӯ намонд шуҷоъ...»
«Зираш Уторид, он ки нахониш ҷуз дабир...»
«Зиндагонӣ, чи кӯтаҳу чи дароз...»
«Рӯй ба меҳроб ниҳодан чӣ суд...»
«Замона аспу ту роиз, ба ройи хешат тоз...»
«Чун сипарам беҳ миёни базм ба Наврӯз...»
«Ҳамебароям бо он, ки барнаёяд халқ...»
«Гар на бадбахтаме, маро кӣ фиканд...»
«Гирди гули сурх - андар хате бикашидӣ...»
«Корвони Шаҳид рафт аз пеш...»
«Раҳӣ савору ҷавону тавонгар аз раҳи дур...»
«Эй лак, ар ноз хоҳию неъмат...»
«Басо, ки маст дар ин хона будаму шодон...»
«З-он май, ки гар сиришке аз он дарчакад ба Нил...»
«Маи лаъл пеш ору пеши ман ой...»
«Касон, ки талхии заҳри талаб намедонанд...»
«Дареғам ояд аз хондан газофвор ду ном...»
«Дареғи он ки гирд кард бо ранҷ...»
«Агар амири ҷаҳондор доди ман надиҳад...»
«Чун гусе кардамат ба дастаки хеш...»
«Чу дурпош гардад ба маънӣ забонам...»
«Биё, дилу ҷонро ба худованд супорем...»
«Бил, то хӯрем бода, ки мастонем...»
«Ҷумла сайди ин ҷаҳонем, эй писар...»
«Ҳаст бар хоҷа пехта зи фитан...»
«Модари майро бикард бояд қурбон...»
«Ҳон, соими наволаи ин сифла мизбон...»
«Шоҳе, ки ба рӯзи разм аз родӣ...»
«Ёд кун зерат андарун таншӯй...»
«Яхча меборид аз абри сиёҳ...»
«Эй Маҷ, кунун ту шеъри ман аз бар куну бихон...»
«Халлухиён хоҳию ҷаммошчашм...»
«Чӣ чиз аст он раванда тираке хурд?...»
«Хоҳӣ, то марг наёбад туро...»
«Зайғаме насл пазируфта зи дев...»
«Ланги равандаст, гӯш нею суханёб...»
«Туранҷи бедор андар шуда ба хоби гарон...»
«Бо ошиқон нишину ҳаме ошиқӣ гузин...»
««Зеҳ!» доноро гӯянд, ки донад гуфт...»
«Фиғони ман ҳама з-он зулфи тобдори сиёҳ...»
«Самоъву бодаи гулгуну лӯъбатони чу моҳ...»
«Ман мӯи хешро на аз он мекунам сиёҳ...»
«Пушт хӯҳлу сар тавилу рӯй бар кирдори қир...»
«Рафиқо, чанд гӯйӣ: «Ку нишотат?»...»
«Замоне барқ пурханда, замоне раъд пурнола...»
«Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо...»
«Сапедбарф баромад ба кӯҳсори сиёҳ...»
«Он чист, бар он табақ ҳаметобад...»
«Эй дил, сазояш барӣ...»
«Биёр он май, ки пиндорӣ, равонёқути ноб астӣ...»
«Ҷаъд ҳамчун наварди об ба бод...»
«Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад...»
«Морро ҳарчанд беҳтар парварӣ...»
«Эй он ки ғамгинию сазоворӣ...»
«Гули баҳорӣ, бути таторӣ...»
«Эй види ғофил аз шумор, чӣ пиндорӣ...»
«То х(в)ай абар гули рухи ту карда шабнамӣ...»
«Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме...»
«Маро зи мансаби таҳқиқи анбиёст насиб...»
«Касеро чу ман дӯстгон ме чӣ бояд...»
«Он ки намонад ба ҳеҷ халқ, худой аст...»
«Эй дареғо, ки хирадмандро...»
«Эй бар ҳама мирони ҷаҳон ёфта шоҳӣ...»
«Дил танг мадор, эй малик, аз кори худойӣ...»
«Чамани ақлро хазонӣ агар...»
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ