Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk
Ашъор - Абёти пароканда

Абёти пароканда

«Гарчи Баштарро ато борон бувад...»
«Пеши теғи ту рӯзи саф душман...»
«Тан-т якеву ҷон якеву чандин дониш...»
«Чунон ки уштури аблаҳ сӯйи куном шуда...»
«Ҷуз ба модандар намонад ин ҷаҳони гурбарӯй...»
«Гӯши ту солу маҳ ба руду суруд...»
«Дарангосо сипеҳр оро биёбад...»
«Шер олуғда, ки берун ҷаҳад аз хона ба сайд...»
«Набошад з-ин замона бас шигифтӣ...»
«Чу гирд оранд кирдорат ба маҳшар...»
«Камандаш беша бар шерон қафас кард, ...»
«Ҳар он-ч мадҳи ту гӯям, дуруст бошаду рост...»
«Кайҳон ба адли хоҷаи аднонӣ...»
«Ҳамебояд-т рафту роҳ дур аст...»
«Фохтагун шуд ҳаво зи гардиши хуршед...»
«Надид тунбали ӯю бидид мандали ӯй...»
«То кай барӣ азобу кунӣ ришро хизоб...»
«Ҷуғд, ки бо бозу кулангон паррад...»
«То либоси умри аъдояш нагардад бофта...»
«Бар рӯи пизишк зан, маяндеш!...»
«Ой аз он чун чароғи пешонӣ...»
«Хоки кафи пойи Рудакӣ насзӣ ту...»
«Ба бози курезӣ бимонам ҳаме...»
«Ҳама ниюшаи хоҷа ба некуию ба сулҳ аст...»
«Ҳеҷ роҳат менабинам дар суруду руди ту...»
«Шаби қадри васлат зи фархундагӣ...»
«Лодро бар бинои мӯҳкам неҳ...»
«Хубон ҳама сипоҳанд, ӯ-шон худойгон аст...»
«Баҳори Чин кун аз он рӯй базмхонаи хеш...»
«Бо дили пок маро ҷомаи нопок равост...»
«Маъзурам доранд, к-андӯҳ вағиш аст...»
«Чи гар ман ҳамеша ситогӯй бошам...»
«Буданат дар хок бошад бофдум...»
«Зи меҳраш мабодо тиҳӣ эч дил...»
«Роҳе, к-ӯ рост аст, бигзин, эй дӯст...»
«З-ину з-он чанд бувад бар кеҳу меҳ...»
«Аз ҷуд қабо дорӣ, пӯшида мушаҳҳар...»
«Бахту давлат чу пешкори туанд...»
«Имрӯз ба иқболи ту, эй мири Хуросон...»
«Ба ту бозгардад ғами ошиқӣ...»
«Аё балоя, агар кораки ту пинҳон буд...»
«Гӯспандему ҷаҳон ҳаст ба кирдори нағил...»
«Мурда нашавад зинда, зинда ба сутудон шуд...»
«Рухи аъдо-т аз таши накбат...»
«Эй ҷони ҳама олам дар ҷони ту пайванд...»
«Ёфтӣ чунки мол, ғарра машав...»
«Дил аз дунё бардору ба хона бинишин паст...»
«Ҳар дам ки маро гирифта, хомӯш, ...»
«Чарх чунин асту бад-ин раҳ равад...»
«Ситохе баромад аз бари шохи дарахти уд...»
«Бад-он мурғак монам, ки ҳаме дӯш...»
«Ҳар он карим, ки фарзанди ӯ балода бувад...»
«Моғ дар обгир гашта равон...»
«Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир...»
«Моҳӣ осон гирад кабудар, гӯйӣ...»
«Бо дирафши Ковиёну тоқдес...»
«Агар ман[ заванҷат/ завиҷат] нахӯрдам гаҳе...»
«Мудхилонро рикоб заррогин...»
«То зиндаам, маро нест ҷуз мадҳи ту дигар кор...»
«Гузида чаҳортуст ба дудар ҷаҳон, ҳон...»
«Чунон бор баровард ба хештан...»
«Тангу торик чун дари ҳарам...»
«Фохта бар сарв шоҳрӯд баровард...»
«Алам абру тундар бувад кӯси ӯ...»
«Чун латиф ояд ба гоҳи навбаҳор...»
«Ба ҳаққи он хами зулф ба сони минқори боз...»
«Дар амал то дерёзию дарозӣ мумкин аст...»
«Тозиён давон ҳамеояд...»
«Ниҳод рӯй ба ҳазрат, чунон ки рӯбаҳи пир...»
«Ту чӣ гуна ҷаҳӣ, ки дасти аҷал...»
«Гирадӣ оби ҷӯи раз пундом...»
«Ҳасудон-тро дода Баҳром наҳс...»
«Бут, агарчи латиф дорад нақш...»
«Аз чӣ тавба накунад хоҷа, ки ҳар ҷо ки бувад...»
«Бар ҳабк ниҳода ҷоми бода...»
«Ҳаме то қутб боҳур аст зери гунбади ахзар...»
«Бонг кардам-т, эй фағи симин...»
«Эй дареғо, мӯрдзори маро...»
«Эй дареғо, ки лашкари асбоб...»
«Ҳар к-ӯ биравад рост, нишастаст ба шодӣ...»
«Чун ҷомаи ашан ба тан-андар кунад касе...»
«Оҳ, аз ин ҷаври бадзамонаи шум...»
«Бо ду-се бӯса раҳо кун ин дил аз дарди хунок...»
«Кофури ту болус шуду мушк ҳама нок...»
«Бас азизам, бас гиромӣ, шод бош...»
«Як ба як аз дар даромад он нигор...»
«Думи саг бинӣ або бадфӯзи саг...»
«Чу ҳомун душманонат паст боданд...»
«Ёр бодат тавфиқ, рӯзбеҳӣ бо ту рафиқ...»
«Эй шоҳи набисират, имон ба ту мӯҳкам...»
«Лаб-т себи биҳишту ман мӯҳтоҷ...»
«Чаро ҳаменачамам, то чаро кунад тани ман...»
«Гар кунад ёрии маро ба ғами ишқи он санам...»
«То даргаҳи ӯ ёбӣ, магзар ба дари кас...»
«Бомҳоро фарасп хурд кунӣ...»
«Орзуманди он шуда ту ба гӯр...»
«Ҳанӯз бо манию аз ниҳеби рафтани ту...»
«Ман бад-он омадам ба хидмати ту...»
«Дорӣ маро бад-он, ки фароз оям...»
«Чун барги лола будаам в-акнун...»
«Сарв будем чанд гоҳ баланд...»
«Бутпарастӣ гирифтаем ҳама...»
«Каннаро дар чароғ кард сабук...»
«Яке олудае бошад, ки шаҳреро биёлояд...»
«Гар кас будӣ, ки зӣ туам бифкандӣ...»
«Мелови манӣ, эй фағу, устоди туам ман...»
«Басе хусрави номвар пеш аз ин...»
«Аз пайи алфағдаву рӯзӣ ба ҷаҳд…...»
«Хоста тороҷ гашта, сар ниҳода бар зиён...»
«Худ ғами дандон ба кӣ тавонам гуфтан?!...»
«Ба навбаҳорон биситой абри гирёнро...»
«Ба оташ дарун-бар мисоли самандар...»
«…олуда биёрию ниҳӣ дар… ман...»
«Ҳаргиз накунад сӯйи мани хаста нигоҳе...»
«Талхию шириниаш омехта аст...»
«Эй харидор, ман туро ба ду чиз:...»
«Гирифта рӯи дарё ҷумла киштиҳои бирри ту...»
«Ҳар он ки хотами мадҳи ту кард дар ангушт...»
«Ба сарв монад, гар сарв лоладор бувад...»
«Гетӣ-т чунин омад, гарданда бад-ин сон ҳам...»
«Ба чанголи қаҳри ту-дар хасми баддил...»
«Аз он кузобрии бозкирдор...»
«Чунон ки хоксириштӣ, ба зери хок шавӣ...»
«Он рахту куёни хеш ман рафтаму пардахтам...»
«Чаро умри каркас дусад сол, вайҳак...»
«Оҷиз шавад аз ашку ғиреви ман...»
«Дилбаро, з-ӯ кай маҷоли ҳосиди ғаммози ту...»
«Эй дареғи он ҳур, ҳангоми сахо ҳотамфаш...»
«Ҳафт солор, к-андар ин фалаканд...»
«Нест аз ман аҷаб, ки густохам...»
«Гоҳ оромидаву гаҳ арғунда...»
«Манам хӯ карда бар бӯсаш чунон чун боз бар муста...»
«Аз меҳри ӯ надорам бе ханда кому лаб...»
«Оташи ҳиҷри туро ҳезум манам...»
«Ба ҷои ҳар гаронмоя фурӯмоя нишонида...»
«Гар ниамҳои ӯ чу чархи давон...»
«Як фард тир сохт ба шезу ба ман парид...»
«Дар роҳи Нишобур деҳе дидам бас хуб...»
«Ҷаъде сиёҳ дорад, к-аз гушнӣ...»
«К-аз шоирон [наванд /баванд(?)]манаму ...»
«Эй, хуни дӯстон-т ба гардан, макун база...»
«Буткак (?) аз он гузидаам ин коза...»
«Як сӯ кашамаш чодар, як сӯ ниҳамаш мӯза...»
«Ногоҳ бароранд зи кунҷи ту хурӯше...»
«Талх шуд рӯзгорам аз каримӣ...»
«Хуш он набизи ғорчӣ бо дӯстони якдила...»
«Моҳи тамом аст рӯйи дилбараки ман...»
«Эй борхудой, эй нигори фитна...»
«Бузургони ҷаҳон чун гардбандан...»
«Зулфайнаки ӯ ниҳода дорад...»
«Надорад майл фарзона ба фарзанду ба зан ҳаргиз...»
«Аё хуршеди солорони гетӣ...»
«Меҳр ҷӯйӣ зи ману бемеҳрӣ...»
«Бар ту расида ба ҳар дилтанг чорае...»
«Гаҳ дар он кундизи баланд нишин...»
«Кори бӯса чу об хӯрдан шӯр...»
«Буто, нахоҳам гуфтан тамом мадҳи туро...»
«Ман кунам пеши ту даҳон пурбод...»
«Боғи мулк омад тарӣ аз рашҳаи килки вазир...»
«Чӣ некӯ сухан гуфт ёре ба ёре...»
«Нили даманда тӯйӣ ба гоҳи атийят...»
«Маро бо ту бад-ин боб тоб нест...»
«Оҳу зи танги кӯҳ биёмад ба дашту роғ...»
«Аз хару полик он ҷой расидам, ки ҳаме...»
«Ҷаҳоно, ҳамоно, к-аз ин бегуноҳӣ...»
«(Ҷуз ин дуот нагӯям, ки Рӯдакӣ гуфтаст:)...»
«Ба ҷумла хоҳам якмоҳа бӯса аз ту, буто...»
«Эй он, ки ман аз ишқи ту андар ҷигари хеш...»
«Аз ӯ беандӯҳӣ бигзину шодӣ бо таносонӣ...»
«Мардумон аз хирад сухан гӯянд...»
«Ҷавонӣ гусасту чиразабонӣ...»
«Шудам пир бад-ин сону ту ҳам худ на ҷавонӣ...»
«То сабрро набошад ширинии шакар...»
«Беқимат аст шаккар аз он ду лабони ӯй...»
«Зар хоҳию турунҷ, инак ин ду рухи ман...»
«Ин айғадасарӣ ба чӣ кор ояд, эй фатӣ...»
«Сарв аст он ё боло, моҳ аст он ё рӯй?!...»
«Омад ин навбаҳори тавбашикан...»
«Шоир Шаҳиду шӯҳра Фароловӣ...»
«Ҷуз бартарӣ надонӣ, гӯйӣ, ки оташӣ...»
«Эй мояи хубию некномӣ...»
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ