Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk
Ашъор - Абёти пароканда аз маснавиҳо

Абёти пароканда аз маснавиҳо

«Кор чун баста шавад, бикшоядо...»
«Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор...»
«Аз Хуросон парвази товусваш...»
«Ҳамчунон сурма, ки духти хубрӯй...»
«Шаб зимистон буд, каппӣ сард ёфт...»
«Он гурунҷу он шакар бардошт пок...»
«Димнаро гуфто, ки то ин бонг чист...»
«Гуфт: “Ҳангоме яке шаҳзода буд...»
«Киштие бар обу киштибон-ш бод...»
«Бонги залла кард хоҳад кар(р) гӯш...»
«В-аз дарахт-андар гувоҳӣ хоҳад ӯй...»
«Ҳамчунон капте, ки дорад ангабин...»
«Ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон...»
«То ҷаҳон буд аз сари одам фароз...»
«Гуфт бо харгӯш: «Хона – хони ман...»
«Он-к-ро донам, ки ӯям душман аст...»
«Кор чун баста шавад, бикшоядо...»
«Бори каҷ мардум ба кунгур-ш андаро...»
«Офарида мардумон мар ранҷро...»
«Андар омад мард бо зан чарб-чарб...»
«Шоҳ дигар рӯз боғ орост хуб...»
«Худ туро ҷӯяд ҳаме хубию зеб...»
«Пас табире дид наздики дарахт...»
«Бо карӯзу хуррамӣ оҳу ба дашт...»
«Хоягони ту чу кобила шудаст...»
«Чун даромад он кадевар, марди зафт...»
«Омад ин шабдиз бо марди хароҷ...»
«Дасту каффу пои пирон пуркалахҷ...»
«Гар хӯрӣ, аз хӯрдан афзояд-т ранҷ...»
«Гуфт: « Хез акнуну сози раҳ басеҷ...»
«Оҳу аз дом-андарун овоз дод...»
«Подшоҳ симурғи дарёро бибурд...»
«Андар он шаҳре, ки муш оҳан х(в)арад...»
«Аз фаровонӣ, ки хушкомор кард...»
«Чунки ноланда бад-ӯ густох шуд...»
«Кард рӯбаҳ юз ворӣ як зағанд...»
«Гуфт диниро, ки ин динор буд...»
«Гунбаде наҳмор барбурда баланд...»
«Рӯзи ҷастан тозиёне чун наванд...»
«Гурбузони шаҳр бо ман тохтанд...»
«Нони он мудхил зи бас зиштам намуд...»
«Зан чу ин бишнида шуд, хомӯш буд...»
«Сурхии хафча нигар аз сурхбед–...»
«Чун кашаф анбӯҳи ғавғоӣ бидид...»
«Сар фурӯ кардам миёни обх(в)ар...»
«Хӯр ба шодӣ рӯзгори навбаҳор...»
«Доштӣ он тоҷири давлатшиор...»
«Марди муздур андароғозид кор...»
«Ошкӯхад бар замин ҳамвортар...»
«Аз ту дорам ҳар чӣ дар хона ханур...»
«Ҳар кӣ ёри хешро ёвар шавад...»
«Оташе биншонд аз тан тафту тез...»
«В-аз чаковак нӯф бинӣ растахез...»
«Чун гули сурх аз миёни пилгӯш...»
«Шер ғажм оварду ҷаст аз ҷойи хеш...»
«Аблаҳу фарзонаро фарҷом хок...»
«Мӯи сар ҷағбуту ҷома римнок...»
«Зад кулӯхе бар ҳабоки он фазок...»
«Аз даҳони ту ҳамеояд ғашок...»
«Хашм омад-шу ҳамон гаҳ гуфт: «Век!»...»
«Мода гуфто: «Ҳеҷ шармат нест, век!...»
«Чун фароз ояд бад-ӯ оғози марг...»
«Истода дидам он ҷо дузду ғул...»
«То ба хона бурд занро бо дилом...»
«З-асп ялле (?) омад он гаҳ нарм-нарм...»
«Назди он шоҳи замин кардаш паём...»
«Баски бар гуфта пушаймон будаам...»
«Кард бояд мар маро в-ӯро раван...»
«Пас шитобон омад инак пирзан...»
«З-аш аз-ӯ посух диҳам андар ниҳон...»
«Чун бигардад пои ӯ аз пойдон...»
«Мору ғунда, карбаша бо каждумон...»
«Токи раз, бинӣ, шуда диноргун...»
«Аз ҳамолон в-аз бародар ман фузун...»
«Гар дирамдорӣ газанд орад ба дин...»
«Мардро наҳмор хашм омад аз ин...»
«Ар ҳама хубию некӣ дорад ӯ...»
«Танг шуд олам бар ӯ аз баҳри гов...»
«Гуфт фардо биниам дар пеши ту...»
«Кош он гӯяд, ки бошад беш на...»
«Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ...»
«Рӯи ҳар як чун дуҳафта гирдмоҳ...»
«Ахтаронанд, осмоншон – ҷойгоҳ...»
«Суси парварда ба май бигдохта...»
«Пар биканда, чангу чангал рехта...»
«Назди ту омода буд в-ороста...»
«Санҷиду челон ба ду нима шуда...»
«Ҳаст аз мағзи сарат, эй мангала...»
«Беҳтарин ёрону наздикон ҳама...»
«Пас биӯборид эшонро ҳама...»
«Ҷой кард аз баҳри будан козае...»
«Рафт риманмарди хоми лакдарой...»
«Бинию гандадаҳон дорию ной...»
«Песиву носӯркуну гурбапой...»
«Обканде дуру бас торик ҷой...»
«Зишту нофарҳехтаву нобихраде...»
«Ман сухан гӯям, ту коноӣ кунӣ...»
«Дастгоҳи ӯ надонад, к-аз чӣ рӯй...»
«Шав бад-он кунҷ андарун, хумме биҷӯй...»
«Чун яке ҷағбут пистонбанди ӯй...»
«Хумму хунба пур, зи андӯҳ дил тиҳӣ...»
«Ба андо намуданд вахшурро...»
«Кафан ҳулла шуд кирми баҳромаро...»
«Ба кӯҳ-андарун, гуфт: «Камкони(?) мо...»
«Тавонӣ бар ӯ кор бастан фиреб...»
«Гирифт об коша зи сармои сахт...»
«Зи қалб ончунон сӯйи душман битохт...»
«Чу гашт он парирӯй беморғанҷ...»
«Сиголандаи чарх монанди ғӯч...»
«Ки бар обу гил нақши мо ёд кард...»
«Ба душман-бар аз хашм овоз кард...»
«Нафасро ба узрам чу ангез кард...»
«Зи ҳар хошае хештан парварад...»
«Нишасту суханро ҳаме хош зад...»
«Ба бодафраҳи ҷовидон кардманд...»
«Яке базми хуррам биёростанд...»
«Тани хингбед арчи бошад сапед...»
«Кафидаш дил аз ғам чу он кафтанор...»
«Дурахш ар нахандад ба вақти баҳор...»
«Ба домам наёмад ба сони ту гӯр...»
«Расиданд зӣ шаҳр чандон фароз...»
«Чӣ хуш гуфт он мард бо он хадеш...»
«Тан аз х(в)ай пуробу даҳон пур зи хок...»
«Фиканданд бар лоди парнехсанг...»
«Ба як бод агар бештар тор ранг(?)...»
«Ду ҷӯе равон аз даҳонаш зи хилм...»
«Баҳор аст ҳамвора ҳар ду бутам...»
«Ба дашт ар ба шамшер бигзорадам...»
«Макун хештан аз раҳи рост гум...»
«Агар бошгуна бувад пираҳан...»
«Ҷигарташнагонанд бетӯшагон...»
«В-агар паҳлавонӣ надонӣ забон...»
«Ки ҳар гаҳ ки тира бигардад ҷаҳон...»
«Бадандеш душман бар ӯ вайлҷӯ...»
«Сиришк аз мижа ҳамчу дур(р) рехта...»
«Нишаста ба сад чашм бар борае...»
«Лаби бахти пирӯзро хандаӣ...»
«Маялфанҷ душман, ки душман яке...»
«Або хилъати фохир аз хуррамӣ...»
«Ҷавон будаму пунба фахмидаме...»
«Ҷавон чун бидид он нигоридарӯй...»
«Ба хунёгаре нағз овард рӯй...»
«Ба чашми дилат дид бояд ҷаҳон...»
«Нест фикре ба ғайри ёр маро...»
«То самӯ сар бароварид аз дашт...»
«Заръу заръ аз баҳор шуд чу биҳишт:...»
«Уштури гурсина касема х(в)арад...»
«Ҳар киро роҳбар заған бошад...»
«Дева ҳарчанд к-абришам бикунад...»
«Гови мискин зи кайди Димна чӣ дид...»
«Дур монд аз сарои хешу табор...»
«Гарчи номардум аст он нокас...»
«Духти Кисро, зи насли Кайковус...»
«Табар азбаски зад ба душман кӯс...»
«Он ки ӯ ин сухан шунид азиш...»
«Хештандор бошу бепархош...»
«Хештан пок дор, бепархош...»
«Аз бузургӣ, ки ҳастӣ, эй хаштук...»
«Аз ту холӣ нигорхонаи Ҷам...»
«Ман чунин зор аз он ҷамош шудам...»
«Ҷонтаранҷидаву шикастадилам...»
«Бод бар ту мубораку хуншон...»
«Буданӣ буд, май биёр акнун...»
«Чун ниҳод ӯ паҳандро неку...»
«Чун ба бонг омад аз ҳаво бахнав...»
«Аз шабистон ба башкам омад шоҳ...»
«Ришу сиблат ҳаме ҳизоб кунӣ...»
«Он, ки нашк офариду сарви сиҳӣ...»
«Шабе деранду зулматро муҳайё...»
«Диранг ор, эй сипеҳри чархворо...»
«Чароғон дар шаби чак ончунон шуд...»
«Чу ёвандон ба маҷлис май гирафтанд...»
«Наёрам бар касе ин роз бикшуд...»
«Агарчи дар вафо бешибҳию дес...»
«Бувад зудо, ки ойӣ нек хомӯш...»
«Илоҳӣ аз худам бистону гум кун...»
«Сари сарви қадаш шуд божгуна...»
«Ту аз фарғул бояд дур бошӣ...»
«Ба роҳ - андар ҳамешуд шоҳроҳе...»
«Биҳиштойин сароеро бипардохт...»
«Бигрифт ба чанг чангу биншаст...»
«Фархор бузургу нек ҷоест...»
«На кафшгарӣ, ки дӯхтастӣ...»
«Эй булбули хушово, ово деҳ...»
«Ҷавонӣ гусасту чиразабонӣ...»
«Бо сад ҳазор мардум танҳоӣ...»
«Ҷомаи пурсурати даҳр, эй ҷавон...»
«Чарх чунин асту бад-ин раҳ раванд...»
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ